Kaupunginhallituksen päätökset 2.3.2020

Kaupunginhallituksen päätökset 2.3.2020

3.03.2020 / Petra Louhimies

Kaupunginhallitus keskusteli kokouksessaan 2.3.2020 muun muassa teknisen toimialan budjettimuutoksista ja päätti perustaa kaksi uutta virkaa sivistystoimialalle.

Kolme uutta virkaa

Uudistetun lukiolain mukaan lukiolaisilla on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tämän vuoksi ruotsinkieliset lukiot tarvitsevat erityisopettajan viran.

Kaupunginhallitus päätti myös perustaa koulukuraattorin viran, jotta esikoulujen kuraattoripalvelujen tarpeeseen voidaan vastata.

Tämän lisäksi hallitus päätti perustaa maankäyttösuunnitelijan viran (kaavoitus, tekninen toimiala) sekä täyttää Tammisaaren uimahallin hallimestarin toimen.

Kaupunginhallituksen edustus

Koska Linnéa Henrikssonille on myönnetty vapaus luottamustoimista, valitsi hallitus uuden edustajan sosiaali- ja terveyslautakuntaan sekä uuden jäsenen henkilöstöjaostoon.

Kerstin Ilander valittiin edustajaksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan
Filip Björklöf valittiin henkilöstöjaoston jäseneksi.

Linnéa Henriksson jatkaa yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana ja jäsenenä.

Thomas Flemmich valittiin edustamaan kaupunkia Fab Knipnäsin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 4.3.2020.

Karjaan-Pinjaisten eläkkeensaajat ry:n 40-vuotisjuhlissa 18.3.2020 kaupungin tervehdyksen esittää Holger Wickström.

Kiinteistöverotietoja tarkastetaan

Kaupunginhallitus päätti, että ympäristö- ja rakennuslautakunta saa tehtäväkseen projektin, jossa kiinteistöverotietoja tarkistetaan. Aiemmissa projekteissa on tullut ilmi eroavaisuuksia karttamateriaalin ja rekisteritietojen välillä. Hankkeen käynnistämisestä ilmoitetaan kuulutuksella kiinteistönomistajille.

Kaksi asiaa vedettiin listalta

Pykälät 73, ohjausryhmän asettaminen ympäristö- ja ilmasto-ohjelman päivittämistä varten, sekä pykälä 77, tilojen vuokraaminen erityishuollon asiakkaiden ryhmäasumistoimintaa varten, vedettiin listalta.

Talousarviomuutokset kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle muutoksia teknisen toimialan käyttö- sekä investointitalousarvioon. Summat ovat:

Käyttötalousarvio, tulot – käyttöomaisuuden myyntivoitto
korotetaan 300 000 €:lla, ts. 1 200 000 €:sta 1 500 000 €:oon.

Investointitalousarvio, tulot – maa- ja vesialueiden myynti
korotetaan 150 000 €:lla, ts. 500 000 €:sta 650 000 €:oon.

Investointitalousarvio, menot – maa- ja vesialueiden osto
korotetaan 1 400 000 €:lla, ts. 500 000 €:sta 1 900 000 €:oon.

Muut päätökset ehdotusten mukaisesti. Tutustu esityslistaan.


28.01.2020 / Petra Louhimies

Knipnäs-kauppa eteenpäin

Kaupunginhallitus käsitteli jälleen kokouksessaan Knipnäsin (Fastighets Ab Knipnäs) myyntiä.

Raaseporin kaupunki ja Axxell Utbildning Ab omistavat yhdessä Knipnäsin. Kiinteistöyhtiöstä, jolla on tällä hetkellä velkaa noin 4 065 000 euroa, on saatu 1 303 000 euron tarjous. Jotta yhtiö voidaan myydä velattomana, on omistajien maksettava jäljelle jäävä noin 2 762 000 euron velka.

Axxell on ehdottanut voivansa maksaa puolet velasta, noin 1 215 0o euroa, joka jää jäljelle, kun yhtiön kassavarat (noin 393 000) on vähennetty kokonaisvelasta ja osa käytetty kiinteistövälittäjän palkkion maksuun. Tämä tarkoittaa, että kaupungin maksettavaksi jää noin 1 215 000 euroa. Koska tämä vaatii budjettimuutoksen, tulee asia kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Kaupunginhallitus päätti:
– ehdottaa kaupunginvaltuuston muuttavan vuoden 2020 talousarvion määrärahoja siten, että noin 1 215 000 euroa merkitään Fastighets Ab Knipnäsin lainojen lyhennyskuluiksi.
– hyväksyä Fastighets Ab Knipnäsiä koskevan tarjouksen.
– ehdottaa Fastighets Ab Knipnäsin hallitukselle, että yhtiön kassavaroilla maksetaan kiinteistönvälittäjän palkkio ja lyhennetään lainoja.
– hyväksyä Axxell Utbildning Ab:n sopimuksen koskien kiinteistöyhtiön lainan lyhentämistä.
– jos Axxell Utbildning Ab:n kanssa solmittu sopimus toteutuu, kaupunginhallitus edellyttää kaupungin yhdessä Axxell Utbildning Ab:n kanssa kapitalisoivan yhtiötä siten, että jäljellä jäävä velka maksetaan ja myynti voidaan toteuttaa.
– valtuuttaa kaupunginjohtajan saattamaan kaupan päätökseen sekä tekemään myyntiä ja Axxell Utbildning Ab:n sopimusta koskevia teknisiä korjauksia.

Roger Hafström jätti eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.

Ostaja on myös kiinnostunut ostamaan maata Knipnäsin ympäristöstä, mutta se ei ole ehto kaupan toteutumiselle. Tämä kohta jätettiin pöydälle äänestyksen jälkeen.

Määrärahaa peruskorjaushankkeille


Tekninen lautakunta on kokouksessaan 21.2.2020 päättänyt peruskorjaushankkeiden määrärahoista ja hyväksynyt, että projektit, jotka alittavat 200 000 euroa, voidaan aloittaa.

Hankkeet, jotka ylittävät 200 000 euroa, tarvitsevat kaupunginhallituksen hyväksynnän. Kaupunginhallitus päätti, että seuraavat projektit voidaan aloittaa:
– Karjaan yhteiskoulu ja lukio, voimistelusalin katto: vesikaton ja kattorakenteiden uusiminen, määrärahaa 300 000 €
– Karjaan urheiluhalli: kattorakenteiden vahvistaminen, määrärahaa 200 000 €

Kårkullan toiminnasta keskusteltiin jälleen

Kaupunginhallitus käsitteli taas Kårkulla samkommun -kuntayhtymän toimintaa ja taloudellista tilannetta. Ensimmäisen kerran asia oli hallituksen käsittelyssä marraskuussa 2019. Kaupunginhallitus päätti tuolloin vaatia lisää avoimuutta ja viestintää Kårkullalta ja että kuntayhtymän tulee tarkistaa toimintansa sekä laatia suunnitelman kustannusten pienentämiseksi.

Kaupunginhallitus päätti nyt, että Raaseporin kaupunki vaatii, että kuntayhtymän taloudellinen ylijäämä käsitellään sen hallituksessa ja valtuustossa, ja että kaupunki edelleen vaatii ylijäämän maksamista omistajakunnille.

Kaupunginhallitus haluaa myös, että kuntayhtymä raportoi muiden jäsenkuntien palvelujen ostoon liittyvistä toimenpiteistä, jotka ovat aiheuttaneet palvelurakenteen muutoksia. Kaupunginhallitus haluaa myös, että kuntayhtymä raportoi, onko muutoksilla ollut taloudellisia vaikutuksia.

Lisäksi kaupunginhallitus vaatii, että nyt laadittava tehostamisohjelma tulee antaa omistajakunnille tiedoksi hyvissä ajoin, jotta sen vaikutus talousarvioon 2021 ja omistajien taloussuunnitelmaan 2022–2023 voidaan ottaa huomioon.


Naturumille vuokravapaus

Kaupunginhallitus päätti myös hyväksyä Natur och Miljö rf:n pyynnön vapautua Tammisaaren Pohjoissatamassa sijaitsevan Naturum-rakennuksen vuokrasta. Vuoka on 1 549,21 euroa kuukaudessa ja kaupungin tilahallinto toimii vuokranantajana.

Kaupunginjohtaja Lundqvist edustajaksi ELY-keskuksen delegaatioon

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely-keskus) tulee asettaa neuvottelukunta tukemaan keskuksen toimintaa ja yhteistyötä osallisten kanssa sekä seuraamaan strategian suunnittelua ja toteutumista. Neuvottelukunnan toimikausi on 2020–2023. Hangon, Raaseporin, Inkoon, Lohjan, Siuntion, Karkkilan ja Kauniaisten kunnilla on ollut yhteinen edustaja neuvottelukunnassa eli varsinainen edustaja Mika Sivula Lohjalta ja varaedustaja Dennis Strandell Hangosta.

Kuntien välisissä sisäisissä keskusteluissa on sovittu, että varsinaiseksi edustajaksi ehdotetaan kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvistia Raaseporista ja varaedustajaksi Tuija Teléniä Karkkilasta,

Lapsiystävällinen kunta -ryhmän jäsenet

Kaupunginhallitus valitsi seuraavat henkilöt lapsiystävällinen kunta -ryhmään:
Isabella Alén (korv. Sandra Ahtola)
Frank Holmlund (Petra Baarman)
Tanja Konttinen (Kati Sointukangas).
Tämän lisäksi nuorisovaltuustoa kehotetaan nimeämään oma edustajansa.

Aloite jätettiin pöydälle

Miikka Soivion ym. jättämä aloite kaupungin rakennuksien sisäilmaongelmista jätettiin pöydälle.

Muut asiat päätettiin ehdotuksien mukaan. Tutustu esityslistaan tästä: https://twebfi.raseborg.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1043


14.01.2020 / Petra Louhimies

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan Knipnäsin (Fastighets Ab Knipnäs) myyntiä.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Knipnäsistä saadun tarjouksen (1 303 000 euroa) mutta palautti asian yksityiskohdat valmisteluun (kohdat B-E).

Edustajien nimeäminen

Seuraavat henkilöt nimettiin kaupungin edustajiksi:
– Lännen ratakäytävien (rantarata ja Esa-rata) maankäytön tarkastelu ja vaikutusten arviointi -selvityksen ohjausryhmään kaavoitusinsinööri Johanna Laaksonen (tekninen johtaja Jan Gröndahl varalla).
– Tammisaaren Energia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 16.1.2020 Thomas Flemmich.
– Yhteiskristilliseen rukousiltaan 23.1.2020 Ulf Heimberg.

Muut päätökset ehdotusten mukaan. Katso esityslista seuraavan linkin kautta: https://twebfi.raseborg.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=967


8.03.2019 / Petra Louhimies

Kaupunginhallitus päätti maanantaina 4.3 ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen siirtää vuodelle 2019 300 000 € Länsi-Uudenmaan keskusasemalle vuodelle 2018 varatuista rakentamismäärärahoista. Kaupunginhallitus ehdottaa myös hyväksyttävän, että vuodelle 2018 osoitetuista Karjaan uuden päiväkodin määrärahoista siirretään 500 000 € vuodelle 2019. Määrärahojen siirrot eivät vaikuta kokonaistalousavioon.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston vapauttavan Ian Granströmin sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustehtävästä. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee Ian Granströmin tilalle uuden jäsenen sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon toimikauden 6.6.2017–31.5 jäljellä olevaksi ajaksi.

Kaupunginhallitus nimesi Thomas Flemmichin edustajaksi Tammisaaren Energia Oy:n yhtiökokoukseen, Anders Wallsin edustajaksi Västra Nylands folkhögskolan yhtymäkokouksen sekä 10 äänioikeutettua edustajaa Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2019 eli Werner Orre (varaedustaja Michael Nyberg), Kerstin Ilander (Dan Johansson), Jan-Mikael Ekholm (Tauno Skogberg), Johan Berglund (Göran Karlsson), Ann-Britt Lindgren (Anita Westerholm), Sylva Heerman (Björn Siggberg), Holger Wikström, Torolf Bäckman, Mats Lagerstam ja Harry Yltävä (Alm Nyman).

Kaupunginhallitus päätti hylätä Villa Ormnäsin kiinteistön myyntiä koskevan oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen jättivät eräät niistä osapuolista, jotka jättivät tarjouksen Villa Ormnäsistä jättöajan umpeutumisen jälkeen ja tarjousprosessin ulkopuolella. Oikaisuvaatimuksessa väitettiin, että tarjousmenettely oli ollut ristiriidassa avoimen tarjouksenannon periaatteiden ja huutokauppasivuston huutokaupan ehtojen kanssa. Kaupunginhallitus totesi, että kiinteistö oli julkaistu useassa digitaalisesssa palvelussa ja mediassa sekä kaupungin kotisivuilla ja että se täyttää avoimen tarjouksenannon periaatteet. Kaupunginhallituksen aikaisemman päätöksen mukaan tarjoukset piti jättää huutokauppasivustolle Huutokaupat.com viimeistään 15.10.2018 sekä käsitellä kaupunginhallituksessa. Myyjällä on huutokaupan ehtojen mukaan myös oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous. Pidetään myös perusteltua osittain poiketa huutokappasivuston myyntiehdoista, koska on kyse sellaisen kiinteän omaisuuden myymisestä, jossa kaupunginhallitus tekee myyntipäätöksen tarjousajan päättymisen jälkeen.

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungilta selvitystä Ykkös Infra Oy:n valituksesta vuodelta 2018. Valitus koski kaupunginhallituksen päätöstä valita toimittaja Mustionjoen, Åminneforsin ja Billnäsin voimalan kalateiden urakkahankinnalle. Ykkös Infra Oy:n valitus hylättiin markkinaoikeudessa, mutta päätöksestä on valitettu. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus pyytää kaupungilta selvitystä. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan antaa lausunnon, jossa se mm. viittaa siihen, että Ykkös Infra Oy:n tarjous ei sisältänyt mm. RALA-pätevyysraporttia, mikä oli yksi vaatimuksista. Kaupunki vaatii tämän vuoksi, että markkinaoikeuden päätöksen on oltava voimassa.


18.02.2019 / Petra Louhimies

Kaupunginhallitus merkitsi muistiin, että Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Raaseporin kaupungin valituksen Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä koskien kehityssuunnittelijan viran lakkauttamista.

Ilmoitusasiana oli myös, että Liikennevirasto on vastannut kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvistin kirjelmään kaukojunien myöhästymisistä. Vastauksessa junien myöhästymisistä kaupungilta ja asukkailta pyydetään anteeksi. Liikennevirasto huomauttaa, että junaliikenteen täsmällisyys on laskenut ja että tämä johtuu usean tekijän ja muuttujan yhdistelmästä. Yhteistyö ja ratkaisujen kehittäminen jatkuu VR:n ja Finrailin kanssa tilanteen parantamiseksi.

Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuuston vapauttavan Maarit Feldt-Rannan luottamustehtävistä sekä että kaupunginvaltuusto valitsee uuden jäsenen kaupunginhallitukseen toimikauden 6.6.2017–31.5.2019 jäljellä olevaksi ajaksi.

Josephine Takolander on hakenut oikeutta käyttää Raaseporin alueiden entisten kuntien vaakunoita erilaisissa tuotteissaan, kuten mukeissa, pipoissa, kynissä ja t-paidoissa. Oikeuskäytännön mukaan yksityisen henkilön tai yhteenliittymän ei tarvitse hakea kunnalta lupaa saada käyttää kunnanvaakunaa. Kunnalla ei myöskään ole oikeutta puuttua siihen, kuinka ulkoiset toimijat käyttävät kunnan vaakunaa tai oikeutta kieltää vaakunan käyttö. Kaupunginhallituksella ei ole mitään huomautettavaa Takolanderin kysymykseen, mutta huomauttaa, että on otettava huomioon, mitä tavaramerkkilaissa, yhteismerkkilaissa ja mallioikeuslaissa määrätään.

Kaupunginjohtaja on jatkanut Knipnäsin kiinteistön myyntineuvotteluja. Voidakseen uusia kauppaprosessin uusien ostajaehdokkaiden kanssa kaupunginhallitus päätti hylätä aikaisemmin saadut tarjoukset sekä jatkaa FAB Knipnäsin myyntiä.

Kaupunginhallitus kokosi yhteen kaikki vuonna 2018 käsitellyt aloitteet ja kuntalaisaloitteet. Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle, että vuonna 2018 on saatettu päätökseen 15 aloitetta. Kaupunginhallitus on vastaanottanut 6 kansalaisaloitetta, joiden joukossa on mm. kysymys Skuruntien kunnostamisesta (Pässirata), kansalaisaloite koirapuiston perustamisesta Tammisaareen ja nopeusnäytön asentamisesta Fiskariin.

Kaupunginhallitus käsitteli kaksi kansalaisaloitetta ja kaksi aloitetta, mm. Kati Sointukankaan aloitteen päiväkotien ja koulujen sisäilman laadusta. Aloite merkittiin tiedoksi ja toimitettiin tekniselle lautakunnalle valmisteluun.

Päätökseen saatiin vihreiden valtuustoryhmän aloite huhtikuulta 2016 koskien Mustionjoen virkistyskäytön mahdollistamista. Eteläkärjen ympäristöterveydellä ei ollut mitään huomautettavaa kevyen liikenteen väylästä, joka myötäilisi Mustionjokea aina Pohjan kirkonkylään saakka. Teknisen lautakunnan aikaisemmin tekemän selvityksen mukaan mm. maanomistuksen, maankäytön ja osittain myös suojeluarvojen takia on mahdotonta sijoittaa kevyen liikenteen raitti aivan joen varteen. Viitataan myös käynnissä olevaan hankkeeseen Pinjaisten ja Pohjankurun välisen radanpohjan ottamiseen kevyen liikenteen käyttöön.

Uimarannasta Eteläkärjen ympäristöterveys huomauttaa, että uimaveden laatu tulee varmistaa ja että uimaranta vaatii ylläpitoa ja huoltoa sekä jonkun, joka vastaa toiminnasta. Tekninen lautakunta selvittää tekniset ja taloudelliset edellytykset uimapaikan perustamiseksi Pumppulahden alueelle kesäkaudeksi 2020.

Päätökseen saatiin myös aloite, jonka mukaan kaikki virat kaupungin hallintopuolella tulee käsitellä kaupunkikehitysjaostossa ennen kuin ne viedään kaupunginhallitukseen. Kaupunginhallitus vastasi aloitteeseen viittaamalla hallintosäännön 10 LUKUUN henkilöstöasioiden päätösvallasta. Kyseisestä luvusta käy ilmi, kuka päättää minkäkin viran täyttämisestä. Huomautettiin myös, että henkilöstökulujen osuus kaupungin kaikista kustannuksista oli laskenut viime vuosina. Kaupunginhallituksen mukaan aloitteen tavoite ei ole selkeä. Ei ole tarkoituksenmukaista viedä kaikkia kaupungin hallinnossa olevia täyttämättömiä virkoja ja toimia kaupunkikehitysjaostolle ja kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.


4.02.2019 / Petra Louhimies

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 14.1.2019 mm. vaalien valmistelua ja joukon muita teknisiä asioita.

Kaupunginhallitus käsitteli kevään 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien valmistelua sekä asetti 13 vaalilautakuntaa. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien toimikausi käsittää koko vuoden 2019, ja toimikausi koskee eduskuntavaaleja, EU-vaaleja ja mahdollisesti maakunta-vaaleja. Kaupunginhallitus hyväksyi myös Raaseporin äänestyspaikat/vaalihuoneistot vuodelle 2019. Tietoa äänestysalueista käyntiosoitteineen löytyy Raasepori.fi:stä hyvissä ajoin ennen vaaleja.

Kaupungin uusi visuaalinen linja annettiin kaupunginhallitukselle. Uusi visuaalinen linja lanseerataan suunnitelmien mukaan 15.1.2019. Yritys Marker on tuottanut visuaalisen identiteetin. Uusi visuaalinen linja sisältää mm. uuden logotyypin ja kirjaintyylin sekä esite-, juliste-, käyntikortti- jne. mallit. Linja tukee ja tehostaa kaupungin markkinointia, viestintää ja brändiä.


Tekniset asiat

Vuoden 2019 talousarvioon on varattu 800 000 €:n määräraha liikennejärjestelyihin nk. valtatie 25:n kehityskäytävää varten, ensi sijassa Lepin liikennejärjestelyihin. Määräraha aktivoidaan kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä. Alueelle laaditaan tiesuunnitelma helmi–huhtikuussa 2019. Kaupunginhallitus päätti, että investointimäärärahan voi käyttää Lepin alueen tiesuunnitteluun.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaavoituskatsauksen 2018 sekä ehdottaa edelleen, että myös kaupunginvaltuusto merkitsee sen tiedoksi. Kaavoituskatsaus löytyy täältä: https://old.raasepori.fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/kaavoitus

Kaupunginhallitus käsitteli Fastighets Ab Knipnäsin myyntiä, Knipnäsin vanha sairaalakiinteistö. Kiinteistöstä saatiin kaksi tarjousta, ja kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan jatkamaan neuvotteluja tarjouksien pohjalta.

Lohjanjärven rannalla Mustiolla oleva vapaa-ajan tontti Kalvik I myydään Teemu ja Laura Korpelalle hintaan 77 000 € ja Kalvik II Arto Kurkiselle hintaan 79 000 €.

Kiinteistö Villa Ormnäs on ollut myytävänä huutokauppasivulla Huutokaupat.com. Korkeimman tarjouksen antanut tarjoaja on kirjallisesti perunut tarjouksensa. Toiseksi korkeimman tarjouksen antaneen kanssa on neuvoteltu syksyllä. Kaupunginhallitus päätti, että Villa Ormnäs rakennuksineen myydään Mikael Renttolle hintaan 334 500 €.

Kaupunginhallitus on myös päättänyt myydä kiinteistön Bromarfhemmet (710-509-1-17) Mean-Team Oy:lle hintaan 327 000 €.

Aloitteet
Joukko aloitteita on ollut valmisteilla ja mm. teknisessä lautakunnassa käsiteltävänä. Vastaus on esim. annettu Jan-Mikael Ekholmin ym. aloitteeseen ”Rantapolku Ormnäsin pienvenesataman ja Knipnäsin rannan välillä” laatimalla puistosuunnitelma ulkoilureitin rakentamiseksi Metsästäjän-mäen alueelle.

Mikael Nylundin ym. aloitteesta koskien linja-autokatoksia Raaseporissa on ehdotettu, että kaupungin joukkoliikennevastaavat ottaisivat vastuun hankkeesta ja että asetettaisiin työryhmä.