Huoltajien arviointi kevät 2023

Huoltajien arviointi kevät 2023

1.06.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Tämän vuoden huoltajille suunnatulla varhaiskasvatuksen toiminnan arvioinnilla olemme päättäneet
keskittyä siihen, miten huoltajat suhtautuvat tasa arvoon ja yhdenvertaisuuteen, oppimisympäristöön ja
ulkoiluun. Tasa arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä vastauksia käytetään myös kartoitusmateriaalina
päiväkotien yhdenvertaisuus ja tasa arvosuunnitelmia laadittaessa (noudattavat lakia naisten ja miesten
välisestä tasa arvosta 609/1986 sekä yhdenvertaisuuslakia 1325/2014).

Lue lisää täältä:

Huoltajien arviointi kevät 2023

Ladda nerVisa

25.05.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Jokaisella lapsella on oikeus kulttuurikasvatukseen

Raaseporin kaupunki tarjoaa vuosittain kulttuurielämyksiä jokaiselle raaseporilaiselle lapselle päiväkodista peruskoulun loppuun asti. Tavoitteena on aktivoida lapsia ja nuoria sekä esitellä heille taiteen ja kulttuurin tarjoamia mahdollisuuksia. Kulttuurikasvatussuunnitelman ohjelmat kytkeytyvät täydentävästi varhaiskasvatus- ja opetussunnitelmaan samalla tuoden kaivattua vaihtelua arkeen.
Kulttuuri kuuluu kaikille!
Lue lisää: https://www.raasepori.fi/lapset-nuoret-opetus/varhaiskasvatus-esikoulu/suunnitelmat/


16.02.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Osana Raaseporin varhaiskasvatuksen systemaattista arviointi- ja kehittämistyötä teemme kahdesti vuodessa (syksy & kevät) huoltajille kyselyn ”Lapsen aloitus” jossa huoltajat vastaavat minkälaisena he kokivat lapsen alun varhaiskasvatuksessa.

Syksyn 2022 tulokset osoittavat, että huoltajien mielestä varhaiskasvatuksen aloittaminen sujui useimmissa tapauksissa hyvin, suurelta osin ammattitaitoisen henkilöstömme ansioista.

Kommentteja kyselystä:

 ” Kiitos lasten ja vanhempien hyvästä vastaanotosta lapsemme viihtyy erittäin hyvin ja tuntee olonsa turvalliseksi ”

”Henkilökunta on upea”

Raaseporin varhaiskasvatuksessa näemme lapsen aloituksen tärkeänä. Lapsen aloituksen yhteydessä henkilökunta tutustuu sekä lapseen että perheeseen, jolloin luodaan pohja kasvatuskumppanuudelle, jossa henkilökunta ja huoltajat yhdessä työskentelevät lapsen turvallisuuden, kasvatuksen, kehityksen ja oppimisen eteen kotona ja päiväkodissa/perhepäivähoidossa.

Yhteistyö huoltajien kanssa alkaa jo siinä vaiheessa kuin ajatukset varhaiskasvatuspaikan hakemisesta heräävät. Meille on tärkeää, että myös se toimii hyvin. Kyselyn toimistolle suunnattu osa osoittaa, että suurin osa huoltajista kohdattiin ystävällisesti.

Kyselyssä esiin tulleet kehittämistarpeet suuntautuvat pääasiallisesti loma aikojen järjestelyihin, koko henkilökunnan esittelyyn sekä tiedottamiseen päivähoitoyksiköistä, hakuprosesseista ja varhaiskasvatusmaksuista.

Kiitos kaikille huoltajille, jotka vastaamalla kyselyyn auttavat meitä kehitystyössämme!

Lapsen arki – aloitus

Ladda nerVisa


18.01.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esikouluopetukseen tai vaihtoehtoisesti muuhun toimintaan, joka täyttää esikoulun tavoitteet. Lapsen huoltajat vastaavat lapsen osallistumisesta.

Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisesti
Sähköinen esikouluhakemus

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, tulee tätä hakea samalla kun haetaan esiopetusta. HUOM! Kun haet sähköisesti, täytä kaksi erillistä hakemusta per lapsi (esikouluhakemus ja varhaiskasvatushakemus).
Hoitotunteja esiopetuksen lisäsksi:
enintään 44h/kuukausi (osapäivähoito)
enintään 88h/kuukausi (osapäivähoito)
enintään 110h/kuukausi (kokopäivähoito)
enintään 150h/kuukausi (kokopäivähoito)

Päiväkodinjohtajat vastaavat mielellään, esiopetusta koskeviin kysymyksiin.

Esikoululaisille järjestetään kuljetus kodista lähiesikouluun ja esikoulusta kotiin, mikäli matka on 3 km tai yli. Oppilaat voidaan edellyttää kävelemään kuljetuksen noutopaikkaan. Lue lisää täältä.

Maksutonta tai maksullista esikoulukuljetusta anotaan erillisellä lomakkeella. Lapsella ei ole oikeuttaa esikoulukuljetukseen varhaiskasvatukseen tai varhaiskasvatuksesta.


18.01.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Hakuaika kielikylpyyn on 23.1 – 5.2.2023. Mikäli kielikylvyssä on hakuajan päätyttyä vapaita paikkoja pidennetään hakuaikaa.

Raaseporissa on kielikylpyryhmiä 3-5 vuotiaille lapsille kolmessa eri päiväkodissa.

Kielikylpy suomenkielisille lapsille, jotka opettelevat ruotsia järjestetään Karjaalla Kiilan päiväkodissa.

Kielikylpy ruotsinkielisille lapsille, jotka opettelevat suomea, järjestetään Tammisaaressa Rasebon päiväkodissa ja Karjaalla Solbackan päiväkodissa.
Lue lisää täältä.

Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisesti. Kirjoita Kielikylpy lisätietoihin.
Sähköinen varhaiskasvatushakemus


25.04.2022 / Anne-Marie Brandtberg

Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016), sekä sivistyslautakunnan päätökseen.

Varhaiskasvatusmaksu lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkein maksu on 295 euroa per kuukausi ja alin maksu on 28 euroa. Toisen lapsen maksu on 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta, eli korkeintaan 118 euroa per kuukausi. Seuraaville lapsille maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen

Ladda nerVisa

17.03.2022 / Riikka Lankinen

Raaseporin suomenkielisten koulujen kouluun tutustumispäivää vietetään tiistaina 10.5.2022.

Esikoululaiset tulevat tutustumaan Kiilan kouluun ja tapaavat samalla tulevat opettajansa ja koulukaverinsa.

Tervetuloa-kouluun_2022-2023

Ladda nerVisa

Ensi vuonna yläkoulunsa aloittavat seiskaluokkalaiset, nykyiset 6.-luokkalaiset, tutustuvat Karjaan yhteiskouluun samana päivänä.

Tarkempaa infoa julkaistaan myöhemmin.


Muistutuksena, että Pikku Pappilan iltapäiväkerhoon tulee hakea 31.3. mennessä
https://www.raaseporinseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille/aamu-ja-iltapaivakerho

https://raseborg.bojaco.com/wp-content/uploads/2022/03/iltapaivakerho_Hakemuslomake.pdf

iltapaivakerhon hakemuslomake

Ladda nerVisa

Lomakkeen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen hannah.ahlblad@evl.fi tai postitse osoitteella: Iltapäiväkoti, Keskuskatu 23, 10300 Karjaa.

Hakemuksen voi myös viedä myös henkilökohtaisesti Pikku Pappilaan.


10.05.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Raasepori osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun vuosina 2016 ja 2017 syntyneille lapsille.

Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla yhteensä 105 kuntaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myös satunnaisotannalla määrännyt kaksivuotisen esiopetuksen järjestävät toimipisteet. Koska kysessä on kokeilu, kunnat eivät itse ole voineet hakea mahdollisuutta osallistua. Kaksivuotiseen esiopetukseen sovelletaan, mitä perusopetuslain (628/1998) 26 a §:n 1 momentissa tarkoitetusta esiopetuksesta säädetään.

Kunnan koon perusteella on valittu tietty määrä kokeiluun osallistuvia toimipaikkoja. Ainoastaan kokeiluryhmään osallistuvat saavat maksutonta esiopetusta 4h/pv. Kaikille perheille on lähetetty kirje, jossa on tieto siitä, kuuluuko lapsi kokeilu- vai verrokkiryhmään. Niiden, jotka ovat saaneet kirjeen lapsen kuulumisesta kokeiluryhmään, on haettava esiopetuspaikkaa mikäli haluaa että lapsi osallistuu kaksivuotiseen esiopetukseen. Kokeilukunta tekee päätöksen lapsen valinnasta kokeilutoimipaikassa järjestettävään kaksivuotiseen esiopetukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on määrännyt kuhunkin ryhmään kuuluvat lapset, joten maksuttomaan 4 t/pv kokeiluryhmään ei voi hakea paikkaa, jos lapsi on sellaisessa päiväkodissa, jota ei ole valittu kokeiluun.

Kokeiluun osallistuvat seuraavat päiväkodit:
– Labyrintin päiväkoti
– Langansböle daghem
– Mäntykodon päiväkoti
– Skogsgläntans daghem
– Mustion päiväkoti

Raaseporin muut päiväkodit kuuluvat verrokkiryhmään.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua seurataan ja arvioidaan tutkimushankkeessa. Seurantatutkimuksen tarkoituksena on arvioida kokeilutoimintaa vertaamalla kokeilu- ja verrokkiryhmää keskenään.

Verrokkiryhmään kuuluminen ei vaikuta lapsenne arkeen, vaan toiminta jatkuu kuten tähänkin asti.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten laaditaan uusi paikallinen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmassa kiinnitetään huomiota kokeiluun osallistuviin nuorempiin lapsiin ja pedagogiikassa lähdetään mm. lapsesta, leikistä ja tutkivasta työskentelytavasta.  Lasten osaamiselle ei aseteta tavoitteita, vaan kaksivuotisessa esiopetuksessa jokainen lapsi saa oppia omaa tahtia.

Kun esiopetusta järjestetään kahden vuoden ajan, opettajilla on aiempaa paremmat mahdollisuudet keskittyä pitkäjänteisesti esiopetuksen tavoitteita vastaavaan toimintaan sekä toiminnan kehittämiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteena on:
– vahvistaa tasa-arvoa opetuksessa
– kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
– selvittää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen välistä jaktuvuutta
– selvittää perheiden palveluvalinnat
– saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehityymis- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon kehityymiseen.


6.05.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Kesällä 2021 päivähoitoyksiköt Raaseporissa ovat auki/suljettu seuraavasti:

Mäntykodon päiväkoti (vuorohoito)
Röllit
Auki
Suljettu 7.6 – 15.8.2021
Rasebon päiväkotiSuljettu 28.6 – 1.8.2021
Skogsgläntanin päiväkotiAuki
Båssabodan päiväkotiSuljettu 5.7 – 1.8.2021
Tunabon päiväkoti Suljettu 28.6 – 1.8.2021
Björkebon päiväkotiAuki
Österbon päiväkotiSuljettu 28.6 – 1.8.2021
Langansbölen päiväkotiAuki
Solglimtenin päiväkoti
Snicknäs
Suljettu 28.6 -1.8.2021
Auki
Bromarvin päiväkotiSuljettu 5.7 – 1.8.2021
Labyrintin päiväkotiAuki
Päiväkoti KaruselliSuljettu 5 – 25.7.2021
Kiilan päiväkoti
Klockars
Auki
Suljettu 5.7 – 1.8.2021
Mustion päiväkoti
Trollungarna
Auki
Suljettu 1.7 – 1.8.2021
Solbackan päiväkotiAuki
Nalle ryhmäperhepäiväkotiSuljettu 28.6 – 1.8.2021
Lövkulla ryhmäperhepäiväkotiSuljettu 28.6 – 1.8.2021
Pohjan päiväkotiAuki
Pinjainsten päiväkotiSuljettu 24.6 – 1.8.2021
Fiskarin päiväkotiSuljettu 24.6 – 1.8.2021
Muksula ryhmäperhepäiväkotiSuljettu 5.7 – 1.8.2021

16.04.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.8.2021 alkaen.

Korkein maksu on 288 euroa per kuukausi ja alin maksu on 27 euroa. Toisen lapsen maksu on 40% nuorimman lapsen maksusta, eli korkeintaan 115 euroa per kuukausi. Seuraaville lapsille maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta.

Tulorajat:

Perheen koko
henkilöä
Tuloraja
€/kuukausi
Maksu alkaen 27€,
tulot vähintään
Maksu 288€, jos tulot
enemmän kuin
22 7983 0505 485
33 6103 8626 297
44 0994 3516 786
54 5884 8407 275
65 0755 3277 762

27€ kuukaudessa alittavaa summaa ei peritä.


29.01.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Raasepori on valittu mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, jonka on tarkoitus alkaa elokuussa 2021 ja kestää toukokuun 2024 loppuun. Kokeilussa lapsi osallistuu esiopetukseen kahden vuoden ajan ennen koulun aloitusta, eli lapsi aloittaa esiopetuksessa noin viisivuotiaana.

Vielä ei ole tiedossa, mitkä varhaiskasvatusyksiköt valitaan mukaan kokeiluun ja mitkä toimivat verrokkiryhmänä. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättävät kokeiluun osallistuvat yksiköt myöhemmin keväällä. Tiedotamme huoltajia heti kun saamme lisätietoja.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostamiseen.

Jos oman lapsen yksikkö valitaan kokeiluyksiköksi, tulee perheen sen jälkeen vielä hakea esiopetuspaikkaa. Perheellä on myös oikeus kieltäytyä kokeiluun osallistumisesta 5-vuotiaana ja jatkaa varhaiskasvatuksessa tavalliseen tapaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus tulevat myös tiedottamaan perheitä asiasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 20.1.2021